การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) 

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพสของสัตว์ มี 2 ชนิด  
1. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน (Monoecious

โดยทั่วไปไม่สามารถผสมกันภายในตัว ต้องผสมข้ามตัว เนื่องจากไข่และอสุจิจะเจริญไม่พร้อมกัน เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน

รูปแสดงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฮดราตัวอ่อนหลุดจากรังไข่ แล้วเจริญเติบโตต่อไป

 

2. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกัน (Dioeciously) 
ในการสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้มีการปฏิสนธิ 2 แบบ คือ

2.1 การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) คือ การผสมระหว่างตัวอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายในร่างกายของเพศเมีย สัตว์ที่มีการปฏิสนธิแบบรี้ ได้แก่ สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิด สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และปลาที่ออกลูกลเป็นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม

 

2.2 การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) คือการผสมระหว่างตัวอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายนอกร่างกายของสัตว์เพศเมีย การปฏิสนธิแบบนี้ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่เข้าไปผสมไข่ได้ สัตว์ที่มีการปฏิสนธิแบบนี้ ได้แก่ ปลาต่าง ๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์ที่วางไข่ในน้ำทุกชนิด

 

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ผลิตสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยการรวมตัวของหน่วยพันธุกรรมซึ่งอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกัน หรือคนละตัวก็ได้ หรือเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ (sex cell or gamete) ซึ่งจากการแบ่งตัวของ germ line cell แบบ meiotic cell division การรวมตัวของเซลล์สืบ พันธุ์เรียกว่า ปฏิสนธิ (fertilization) ได้นิวเคลียสใหม่ที่เป็นdiploid ซึ่งเรียกว่า Zygote และ zygote ที่ได้จะเป็นเซลล์เริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไปการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (oogenesis) 

ภายในรังไข่ของคนและสัตว์ เพศเมีย ประกอบด้วยเซลล์ซึ่งเรียกว่า โอโอโกเนีย (oogania ) (diploid primordial cell) เซลล์โอโอโกเนียทั้งหมดในรังไข่ของตัวอ่อนในครรภ์จะเริ่มมีการแบ่งตัวซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทำให้เซลล์เพิ่มขึ้นพัฒนาเป็น ซลล์ไข่ปฐมภูมิหรือโอโอไชต์ขั้นที่ 1(primary oocyte)
  ซึ่งต่อมาจะมรการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสขั้นแรกได้ เซกันดารีโอโอไซต์ (secondary oocyte )   ขนาดใหญ่และเพลาร์บอดีขั้นที่ 1   ( first polar body )   ซึ้งมีขนาดเล็กกว่า ในสัตว์ชั้นสูงเมื่อมีการสร้างไข่จนถึงขั้นนี้จะถึงเวลาตกไข่ ( ovalation ) และถ้าหากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น เซกันดารีโอโอไซต์และโพลาร์บอดี ขั้นที่ จะแบ่งไมโอซิสขั้นที่ ได้เซลล์ขนาดใหญ่ เซลล์ เรียกว่า โอโอทิด (ootid ) ซึ่งจะเจริญเป็นไข่ (ovum) และเซลล์ขนาดเล็ก เซลล์ เรียกว่า เซกันดารีโพลาร์บอดี (secondary polar body ) เซลล์ขนาดเล็ก เซลล์นี้จะสลายตัวไปในที่สุด ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมรวมทั้งคนด้วย จะมีโอโอโกเนียอยู่ในขั้นไพรมารีโอโอไซต์ แล้วตั้งแต่เกิดและจะไม่เพิ่มจำนวนอีกแล้ว ไพรมารีโอโอไซต์จะคงอยู่ในสภาพเดิมจนกว่าสัตว์ชนิดนั้นจะเข้าสู่วัยสืบพันธุ์ได้หรือวัยเจริญพันธุ์จึงจะมีการแบ่งไมโอซิส I และเกิดการตกไข่ขึ้นตามมา ไข่ของสัตว์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันมากทั้งทางด้านขนาดและรูปร่าง ไข่ของพวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานมีไข่แดง (อาหารสะสม) บรรจุอยู่มาก จึงมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเปลือกซึ่งเป็นสารพวกแคลเซียมหุ้มอยู่ด้วย ไข่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นคน จะไม่มีอาหารสะสมอยู่เลย จึงมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับไข่ของสัตว์ปีก

การสร้างสเปิร์มหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (spermatogenesis) 

 การสร้างสเปิร์มของสัตว์ตัวผู้จะเริ่มต้นที่ เซลล์ดิพลอยด์ (diploid primordial cell) หรือสเปอร์มาโทโกเนียม (spermatogonium) ซึ่งอยู่ภายในท่อนำสเปิร์มของอัณฑะ ที่เรียกว่า เซมินิเฟอรัส ทูบูล (seminiferous tubules)โดยจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสหลาย ๆ ครั้ง ได้กลุ่มเซลล์ของสเปอร์มาโทโกเนียม (n) เซลล์เหล่านี้จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเป็นสเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ (primary spermatocyte) ซึ่งยังคงมีจำนวนโครโมโซมเป็นดิพลอยด์ (2n) เหมือนเดิม ต่อจากนั้นแต่ละเซลล์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสครั้งที่หนึ่งจะได้สเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ (secondary spermatocyte) 2 เซลล์ ซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (n) และแต่ละเซลล์เรียกว่า สเปอร์มาทิด (spermatid) สเปอร์มาทิดเหล่านี้ จะเกิดกระบวนการแปรสภาพของเซลล์ (differentiation) ไปเป็นสเปอร์มาโทซัว (spermatozoa) 

    

 รูปร่างและลักษณะของอสุจ   แบ่งออกเป็น ส่วน  คือ 
     1) ส่วนหัว(head)