คำถาม :D

posted on 18 Feb 2011 21:43 by biochic
 

คำถาม

เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 1. vestibule  เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแคมเล็กทั้งสองข้าง ตั้งแต่ clitoris ลงไปจนถึง fourchette บริเวณนี้มีรูเปิดของท่อต่างๆ  ได้แก่อะไรบ้าง
 2. ผนังภายในช่องคลอดมีลักษณะเป็นรอยย่นตามขวาง เรียกว่าอะไร และทำหน้าที่อะไร
 3. Infundibulum คืออะไร
 4. การเกิดประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงอธิบาย
 5. มดลูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
 6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 7. กระบวนการ meiosis ในการสืบพันธุ์เพศชาย คืออะไร
 8. Epididymis  คืออะไร
 9. Cowper's gland (bulbourethral gland) คืออะไร
 10. กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 เฉลย

เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 1. vestibule  เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแคมเล็กทั้งสองข้าง ตั้งแต่ clitoris ลงไปจนถึง fourchette บริเวณนี้มีรูเปิดของท่อต่างๆ  ได้แก่อะไรบ้าง                                                                                      ตอบ  - รูเปิดของท่อปัสสาวะ (urethral orifice) จะอยู่ถัดจาก clitoris ราว 1 ซม. 
           -  รูเปิดของช่องคลอด (vaginal orifice) อยู่ถัดไปอีก มีเยื่อพรหมจารีย์ปิดอยู่ 
           -  รูเปิดของ Bartholin's gland และ paraurethral gland อย่างละ 1 คู่

    2.  ผนังภายในช่องคลอดมีลักษณะเป็นรอยย่นตามขวาง เรียกว่าอะไร และทำหน้าที่อะไร                     ตอบ   เรียกว่า rugae ทำให้ผนังช่องคลอดสามารถยืดขยายตัวได้ บุด้วยเยื่อบุผิวชนิด    stratified   squamous epithelium

    3.  Infundibulum คืออะไร                                                                                                           ตอบ  เป็นรูปกรวย ส่วนปลายที่เปิดออกสู่ช่องท้องมีส่วนยื่นออกเป็นริ้วคล้ายนิ้วมือเรียกว่า fimbriae เพื่อรองรับและเก็บเซลล์ไข่ที่ตกออกมาในช่องท้องโดย cilia จะช่วยโบกพัดให้เซลล์ไข่เคลื่อนเข้าไปในท่อนำไข่ 

    4. การเกิดประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงอธิบาย                                                                        ตอบ  ในช่วงวันที่ 1-14 ของเดือนจะมีการสร้างและการเจริญของไข่จนสุกเต็มที่ช่วงนี้เรียกว่า Follicular phaseโดยจะมี ฮอร์โมน follicle stimulating hormone (FSH) กระตุ้นรังไข่ให้สร้าง estrogen เพื่อควบคุมการสร้างไข่และการเจริญของไข่ในช่วงนี้ระดับ ฮอร์โมน estrogen จึงมีปริมาณสูงขึ้น                     

         ในช่วงวันที่ 14-28 ของเดือนจะมีการสร้างฮอร์โมน Luteinizing hormone (LH) ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมน progesterone และระดับ ฮอร์โมน LH จะมีปริมาณสูงขึ้นก่อนวันที่มีการตกไข่เพราะฮอร์โมน LH จะกระตุ้นให้ไข่ตก ส่วน ฮอร์โมน progesterone จะควบคุมการหนาตัวของเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับไข่ที่ถูกผสม ดังนั้นในช่วงนี้ระดับ progesterone จะสูงถ้าไข่ไม่ได้ถูกผสมระดับ progesterone จึงจะลดระดับต่ำลง เยื่อบุมดลูกที่หนาตัวนี้ก็จะสลายตัวไปเป็นประจำเดือน

     5. มดลูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง                                                                                  ตอบ   -fundus คือส่วนบนที่อยู่เหนือท่อนำไข่เป็นส่วนที่กว้างที่สุด 
- body คือส่วนที่อยู่ต่ำกว่าท่อนำไข่ เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า isthmus                                          - cervix คือส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด หรือที่เรียกว่าปากมดลูก

    6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง                                                                           ตอบ   1.อัณฑะ (testes) มีการพัฒนามาจาก gonads ทำหน้าที่สร้าง sperm และ hormone เพศชายคือ testosterone                                                                                                                                     2. accessory ducts เป็นท่อนำsperm จากอัณฑะออกไปสู่ภายนอก ประกอบด้วย epididymis, vas deferens, ejaculatory duct และท่อปัสสาวะ                                                                                            3.accessory glands เป็นต่อมที่สร้างสารอาหารเลี้ยง sperm และช่วยอำนวยความสะดวกในการลำเลียง sperm ออกสู่ภายนอกด้วย ได้แก่ seminal vesicle ต่อมลูกหมากและต่อมคาวเปอร์(Cowper'sgland) 
4. penis ทำหน้าที่นำส่งน้ำอสุจิเข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

    7. กระบวนการ meiosis ในการสืบพันธุ์เพศชาย คืออะไร                                                                     ตอบ -เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์จาก primary spermatocyte จนกลายเป็น spermatid ซึ่งทำให้จำนวน chromosome ลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือเป็น 23 chromosome จะมีการแบ่งเซลล์ 2 ครั้ง 
-meiosis I เป็นการแบ่งเซลล์จาก primary spermatocyte กลายเป็น secondary spermatocyte 
-meiosis II เป็นการแบ่งเซลล์จาก secondary spermatocyte กลายเป็น spermatid

    8. Epididymis  คืออะไร                                                                                                           ตอบ   ประกอบด้วย กลุ่มท่อที่ขดไปมาเป็นก้อนโอบโค้งอยู่ทางด้านหลังของอัณฑะ เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาดประมาณ 4 เซ็นติเมตร เมื่อคลี่ออกจะยาวประมาณ 6 เมตร ส่วนปลายสุดที่ยืดตรงขึ้นและโป่งออกกลายเป็น ductus deferens

    9. Cowper's gland (bulbourethral gland) คืออะไร                                                                ตอบ  เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว 2 ต่อม ตั้งอยู่ 2 ข้างของท่อปัสสาวะ แต่อยู่ต่ำกว่าต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่ให้ท่อออกมาเปิดออกสู่ท่อปัสสาวะที่อยู่ใน penis สารที่สร้างและหลั่งออกมา เป็นสารเมือก มีฤทธิ์เป็นด่างทำหน้าที่หล่อลื่นและลดความเป็นกรดภายในท่อปัสสาวะของผู้ชายและในช่องคลอดของผู้หญิง

    10.  กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร                               ตอบ     ต่างกัน เพราะ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์มีแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  แต่กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนเป็นแบบอาศัยเพศอย่างเดียว

Comment

Comment:

Tweet

˽Ϥ1ĤΥʤ֪äƤޤ
http://www.analynk.com/0mlxf5jg8hv.asp

#2078 By http://www.analynk.com/0mlxf5jg8hv.asp (76.164.234.170|76.164.234.170) on 2015-06-26 00:36

<a href="http://www.mirkamusic.com/ɥߥ-admiral-ȥե`-c-123_161.html">ȥե`</a>

#2077 By http://www.cccreatives.com/catajp-26_70.html (59.58.137.252|59.58.137.252) on 2014-10-30 20:30

Meiotic arrest คืออะไร พบในสัตว์ชนิดใด

#2076 By (118.174.176.203|118.174.176.203) on 2014-10-10 20:28

<a href="http://www.imagica-technologies.com/outdoor-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%84%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9-%E4%BB%98%E3%81%8D-62234-%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E9%AB%98%E5%93%81%E8%B3%AA-p-12606.html">OUTDOOR ȥɥ ץĥå ǥѥå å ϩ`ͥ 62234 ҎƷƷ|</a>

#2075 By http://www.djcashdropthetrack.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-13 02:05

<a href="http://www.huifupen.com/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-83_84.html">` ݩ`</a>

#2074 By http://www.deli-h.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-30 14:04

<a href="http://www.pamelabelle.com/%E5%AF%9D%E5%85%B7%E5%B8%83%E5%9B%A3-c-1.html">http://www.pamelabelle.com/%E5%AF%9D%E5%85%B7%E5%B8%83%E5%9B%A3-c-1.html</a>

#2073 By http://www.customscci.com/%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%99-loewe-c-15.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-06-26 07:46

<a href="http://www.adriaticlife.net/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC-drifter-c-169_269.html">ɥե`</a>

#2072 By http://www.adriaticlife.net/%E3%83%B4%E3%83%A5%E3%83%AC-beaure-c-169_247.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-26 06:09

<a href="http://www.qqtridon.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E5%90%89%E7%94%B0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%B3-porter-c-302.html">ݩ`` ` ?</a>

#2071 By http://www.ctnotarypublic.com/-c-234_248_252.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-24 17:57

<a href="http://www.cooleyweddings.com/"> </a>

#2070 By http://www.freetownproject.org/-c-118_130_417.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-24 04:18

<a href="http://www.906090-design.com/">Һƥ</a>

#2069 By http://www.nvegasgroup.com/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%AF-rimowa-c-33.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-23 01:11

<a href="http://www.keiolainen.net/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AF-lesportsac-c-95.html">LeSportsac 4826 hafa adai ϥե</a>

#2068 By http://www.w-fan.com/ (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-06-16 17:31

<a href="http://www.sv3design.com/">Diorhommeǥ`?</a>

#2067 By http://www.libarter.com/%E9%9B%91%E8%B2%A8-%E7%85%A7%E6%98%8E%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-c-23_24.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-09 08:12

<a href="http://www.monertia.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E8%B2%A1%E5%B8%83-%E5%B0%8F%E7%89%A9-c-113.html">ݩ`` ؔ С TANKER</a>

#2066 By http://www.theafroman.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-c-49.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-28 09:18

<a href="http://www.juliahull.com/%E3%83%91%E3%82%BF%E3%82%B4%E3%83%8B%E3%82%A2-patagonia-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-c-1_3.html?zenid=5d745bc47f737aca742dfef9a9cd404a">󥺥㥱å</a>

#2065 By http://www.arizonacasas.com/%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%A9-c-47_84.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-22 05:15

<a href="http://www.occasionally-yours.net/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3-c-76.html">إ ȥ`ȥ</a>

#2064 By http://www.fotosoncek.com/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90-c-403_408.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-20 20:43

<a href="http://www.oc-company.com/">å</a>

#2063 By http://www.jasonhawkexxx.com/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81-%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-63_181.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-19 08:12

<a href="http://www.vivaforlife.org/%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%AA-%E3%80%90sheen%E3%80%91%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3-c-24.html?zenid=afd692bf411a93085b6247810f3690ca"> SHEEN`</a>

#2062 By http://www.buchanankitchenandbath.com/%E7%BE%8E%E9%A1%94%E5%99%A8-c-25.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-17 05:28

<a href="http://www.adamssong.net/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3amp-japan-c-159.html">ץѥ</a>

#2061 By http://www.nzwineandfood.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-25.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-12 04:33

<a href="http://www.michaeljamison.com/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%E5%99%A8%E5%85%B7-c-83.html">å å ݼ</a>

#2060 By http://www.inamoratas.com/%E7%BE%8E%E9%A1%94%E5%99%A8-c-25.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-10 03:40

˚ݥ֥<a href="http://miumiumall.aikotoba.jp/">ߥ奦ߥ奦 Хå</a> http://miumiumall.aikotoba.jp/Ǵu؜У

#2059 By http://hermesmen.konjiki.jp/ (120.37.234.129|120.37.234.129) on 2014-03-30 16:09

Lowest price, top quality, absolutely sale promotion time. Welcome to buy cheap Customized Nike nfl Jerseys with us.

#2058 By Wholesale NFL Jerseys for sale (190.78.18.206|190.78.18.206) on 2014-01-04 10:20

Buy lowest price NBA Shorts here with fast free shipping and 100% gurantee! Absolutely price to value.

#2057 By Wholesale Cheap soccer Jerseys (190.205.18.56|190.205.18.56) on 2014-01-04 02:11

Since the adiZero Flower as well as Huge Standard had been the centerpieces for the The 2010 summer adidas Basketball level, this adiZero Imbed happen to be 3 having numerous really enjoy during the entire Nba. Known as recommended just by 1 Suwanee Hawks high-flyer Josh Holmes, all the shoe been especially noticed upon your tip paws of participants including Eric Gordon, He Barnes, Raymond Felton, Antawn Jamison and Robert Conley to name a few. Fairly recently, pictures along with during the past invisible some taste colorways together with the Infiltrate come about internet.
piumini moncler outlet
<a href="http://www.svetplus.com/rssmoncler.asp" title="piumini moncler outlet">piumini moncler outlet</a>

#2056 By piumini moncler outlet (120.43.5.57) on 2013-11-15 10:16

'i don't own issues that represent yoga'
Ugg 󥽩`
<a href="http://www.svetplus.com/check.asp" title="Ugg 󥽩`">Ugg 󥽩`</a>

#2055 By Ugg 󥽩` (120.43.5.57) on 2013-11-14 12:30

'glee's' darren criss stocks secret secret for his own silly promenade dress-up costume
ugg֩`
<a href="http://xinchuan.njnu.edu.cn/geoguanli/news_save.asp" title="ugg֩`">ugg֩`</a>

#2054 By ugg֩` (110.85.74.231) on 2013-11-13 15:59

While in the 1 very first circular on the Beginning of 2001 2010 2010 playoffs, all the Yankees were definitely being cost-effective a couple splash games not to any for his or her best-of-five set together with Walnut creek. Having to deal with video game books three and four simply being played in Alameda, several experts presented New york city a way to win all the collection. Inside the terminate levels with sport several, Derek Jeter developed typically the execute which in turn switched any kind of course all-around.
UGG
<a href="http://www.svetplus.com/defaultu.asp" title="UGG ">UGG </a>

#2053 By UGG (110.85.74.231) on 2013-11-13 14:22

Purchase Iphone Case from China factory, wholesale price, best quality, 100% guarantee.

#2052 By Authentic Rob Gronkowski Women's Youth Mens Jersey (121.205.249.102) on 2013-11-13 01:09

Place the cost of a $70 view as many as $90 and potential customers will turn absent. While you are it legitimate which the hassle-free gladness of a

#2051 By cheap jordans (117.26.202.26) on 2013-11-12 11:52

<a href="http://reebokstore.pulsenights.com/">`ܥå ` </a> g޶åhttp://reebokstore.pulsenights.com/

#2050 By 륤????ȥ (27.159.215.150) on 2013-11-12 11:29

คำถาม :D | BIOLOGY :)

#2049 By NFL Jerseys Free Shipping (172.246.132.188, 200.61.21.75) on 2013-11-12 05:47

<a href="http://www.lektrox.com/֥륬-c-88/]֥륬 rӋ</a> vԔߤĤˤϡhttp://www.lektrox.com/֥륬-c-88/

#2048 By ǥ `ȥܩ`ǥ ʽ (120.43.27.219) on 2013-11-12 02:10

<a href="http://www.all24hr.com/category-90/">ͥ rӋ ؼ</a> ͥåȥåףhttp://www.all24hr.com/category-90/

#2047 By ߥΕrӋ ǥ` (198.27.85.113) on 2013-11-11 23:35

He set aside the hatchet and picked up the plane tomake the wood smooth and even, but as he drew it toand fro, he heard the same tiny voice. This time it giggledas it spoke:
?????? ɭp ????? http://atn-factory.jp/tiffanyco.php

#2046 By ?????? ɭp ????? (37.187.71.183) on 2013-11-11 21:44

'glee's' darren criss explains for your requirements hidden expertise involving that wacky viewpoint attire
UGG ֩`ͨ؜
<a href="http://xinchuan.njnu.edu.cn/geoguanli/news_save.asp" title="UGG ֩`ͨ؜">UGG ֩`ͨ؜</a>

#2045 By UGG ֩`ͨ؜ (222.77.247.18) on 2013-11-11 17:42

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!
??? ?? ????? http://fashion.taookeh.com/bree-wallet-bag-clothes

#2044 By ??? ?? ????? (62.210.202.235) on 2013-11-10 18:37

Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
??? ?? http://watch.efilmtube.com/policejub

#2043 By ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-10 17:37

Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Appreciate it!
????? 2013?? http://watch.efilmtube.com/ficceub

#2042 By ????? 2013?? (62.210.202.235) on 2013-11-10 17:37

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. kudos
???? ??? http://watch.efilmtube.com/

#2041 By ???? ??? (62.210.202.235) on 2013-11-10 17:37

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=2396">オーストラリア ugg new york,uggのブーツ,ugg bailey</a>
<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=881">ugg オーストラリア ブリスベン,ugg オーストラリアで買う,オーストラリア アグ</a>
【大注目】モンクレールモンクレール ダウン 中古 http://www.maryjanelamond.com/jp/moncler/rakuten.php?product_id=7/
<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=1848">アグ ブーツ ムラサキスポーツ,ugg 手入れ,通販 ムートンブーツ</a>
★一番人気!!★ テファニー婚約指 http://www.jsoliday.com/wp-jp/tiffany/rakuten.php?product_id=163/

#2038 By ★一番人気!!★ テファニー婚約指 (188.165.255.124) on 2013-11-10 08:34

I'm really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?
????? ?? http://watch.efilmtube.com/skagenjub

#2037 By ????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-10 06:32

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=2024">ugg japan country code,ugg 中敷き,アグ ムートンブーツ サイズ</a>
2013新しいスタイルプラダ 財布 リボン ピンク http://cafe.autosfera.com.br/jpstore/prada/jpnews.php?product_id=153/
%title%

#2035 By NFL Jerseys For Sale (27.153.234.186) on 2013-11-09 05:25

Wholesale lowest price NBA Shorts here to get free shipping and 365-Day Return Gurantee!

#2034 By cheap nfl jerseys authentic (222.77.206.156) on 2013-11-08 19:47

<a href="http://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/">ߥͥȥ ⥫ å</a> ƷBNhttp://hiperdirectorio.com/fashion/minnetonka-moccasin/

#2033 By Хå (120.33.220.3) on 2013-11-08 01:32

Great service And Free Shipping For NFL Iphone Case Online

#2032 By www.leconch.com/readme6.html (110.85.72.242) on 2013-11-07 13:11

http://www.bsafwefasdcfewqgfe.comxcvswefvsdfe

#2031 By xcvswefvsdfe (58.22.17.52) on 2013-11-07 06:15

I'm curious to find out what blog platform you are working with? I'm having some minor security issues with my latest site and I'd like to find something more secure. Do you have any recommendations?
?????? ?? http://fashion.infraklia.com/moncler-1

#2030 By ?????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-07 05:11

<a href="http://brown-scofield.com/featherdress.html">ʥ` ǥ`</a> http://brown-scofield.com/featherdress.html

#2029 By UGG ֩` (120.33.220.3) on 2013-11-07 04:18

Code Here.