คำถาม :D

posted on 18 Feb 2011 21:43 by biochic
 

คำถาม

เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 1. vestibule  เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแคมเล็กทั้งสองข้าง ตั้งแต่ clitoris ลงไปจนถึง fourchette บริเวณนี้มีรูเปิดของท่อต่างๆ  ได้แก่อะไรบ้าง
 2. ผนังภายในช่องคลอดมีลักษณะเป็นรอยย่นตามขวาง เรียกว่าอะไร และทำหน้าที่อะไร
 3. Infundibulum คืออะไร
 4. การเกิดประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงอธิบาย
 5. มดลูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
 6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 7. กระบวนการ meiosis ในการสืบพันธุ์เพศชาย คืออะไร
 8. Epididymis  คืออะไร
 9. Cowper's gland (bulbourethral gland) คืออะไร
 10. กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 เฉลย

เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 1. vestibule  เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแคมเล็กทั้งสองข้าง ตั้งแต่ clitoris ลงไปจนถึง fourchette บริเวณนี้มีรูเปิดของท่อต่างๆ  ได้แก่อะไรบ้าง                                                                                      ตอบ  - รูเปิดของท่อปัสสาวะ (urethral orifice) จะอยู่ถัดจาก clitoris ราว 1 ซม. 
           -  รูเปิดของช่องคลอด (vaginal orifice) อยู่ถัดไปอีก มีเยื่อพรหมจารีย์ปิดอยู่ 
           -  รูเปิดของ Bartholin's gland และ paraurethral gland อย่างละ 1 คู่

    2.  ผนังภายในช่องคลอดมีลักษณะเป็นรอยย่นตามขวาง เรียกว่าอะไร และทำหน้าที่อะไร                     ตอบ   เรียกว่า rugae ทำให้ผนังช่องคลอดสามารถยืดขยายตัวได้ บุด้วยเยื่อบุผิวชนิด    stratified   squamous epithelium

    3.  Infundibulum คืออะไร                                                                                                           ตอบ  เป็นรูปกรวย ส่วนปลายที่เปิดออกสู่ช่องท้องมีส่วนยื่นออกเป็นริ้วคล้ายนิ้วมือเรียกว่า fimbriae เพื่อรองรับและเก็บเซลล์ไข่ที่ตกออกมาในช่องท้องโดย cilia จะช่วยโบกพัดให้เซลล์ไข่เคลื่อนเข้าไปในท่อนำไข่ 

    4. การเกิดประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงอธิบาย                                                                        ตอบ  ในช่วงวันที่ 1-14 ของเดือนจะมีการสร้างและการเจริญของไข่จนสุกเต็มที่ช่วงนี้เรียกว่า Follicular phaseโดยจะมี ฮอร์โมน follicle stimulating hormone (FSH) กระตุ้นรังไข่ให้สร้าง estrogen เพื่อควบคุมการสร้างไข่และการเจริญของไข่ในช่วงนี้ระดับ ฮอร์โมน estrogen จึงมีปริมาณสูงขึ้น                     

         ในช่วงวันที่ 14-28 ของเดือนจะมีการสร้างฮอร์โมน Luteinizing hormone (LH) ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมน progesterone และระดับ ฮอร์โมน LH จะมีปริมาณสูงขึ้นก่อนวันที่มีการตกไข่เพราะฮอร์โมน LH จะกระตุ้นให้ไข่ตก ส่วน ฮอร์โมน progesterone จะควบคุมการหนาตัวของเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับไข่ที่ถูกผสม ดังนั้นในช่วงนี้ระดับ progesterone จะสูงถ้าไข่ไม่ได้ถูกผสมระดับ progesterone จึงจะลดระดับต่ำลง เยื่อบุมดลูกที่หนาตัวนี้ก็จะสลายตัวไปเป็นประจำเดือน

     5. มดลูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง                                                                                  ตอบ   -fundus คือส่วนบนที่อยู่เหนือท่อนำไข่เป็นส่วนที่กว้างที่สุด 
- body คือส่วนที่อยู่ต่ำกว่าท่อนำไข่ เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า isthmus                                          - cervix คือส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด หรือที่เรียกว่าปากมดลูก

    6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง                                                                           ตอบ   1.อัณฑะ (testes) มีการพัฒนามาจาก gonads ทำหน้าที่สร้าง sperm และ hormone เพศชายคือ testosterone                                                                                                                                     2. accessory ducts เป็นท่อนำsperm จากอัณฑะออกไปสู่ภายนอก ประกอบด้วย epididymis, vas deferens, ejaculatory duct และท่อปัสสาวะ                                                                                            3.accessory glands เป็นต่อมที่สร้างสารอาหารเลี้ยง sperm และช่วยอำนวยความสะดวกในการลำเลียง sperm ออกสู่ภายนอกด้วย ได้แก่ seminal vesicle ต่อมลูกหมากและต่อมคาวเปอร์(Cowper'sgland) 
4. penis ทำหน้าที่นำส่งน้ำอสุจิเข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

    7. กระบวนการ meiosis ในการสืบพันธุ์เพศชาย คืออะไร                                                                     ตอบ -เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์จาก primary spermatocyte จนกลายเป็น spermatid ซึ่งทำให้จำนวน chromosome ลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือเป็น 23 chromosome จะมีการแบ่งเซลล์ 2 ครั้ง 
-meiosis I เป็นการแบ่งเซลล์จาก primary spermatocyte กลายเป็น secondary spermatocyte 
-meiosis II เป็นการแบ่งเซลล์จาก secondary spermatocyte กลายเป็น spermatid

    8. Epididymis  คืออะไร                                                                                                           ตอบ   ประกอบด้วย กลุ่มท่อที่ขดไปมาเป็นก้อนโอบโค้งอยู่ทางด้านหลังของอัณฑะ เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาดประมาณ 4 เซ็นติเมตร เมื่อคลี่ออกจะยาวประมาณ 6 เมตร ส่วนปลายสุดที่ยืดตรงขึ้นและโป่งออกกลายเป็น ductus deferens

    9. Cowper's gland (bulbourethral gland) คืออะไร                                                                ตอบ  เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว 2 ต่อม ตั้งอยู่ 2 ข้างของท่อปัสสาวะ แต่อยู่ต่ำกว่าต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่ให้ท่อออกมาเปิดออกสู่ท่อปัสสาวะที่อยู่ใน penis สารที่สร้างและหลั่งออกมา เป็นสารเมือก มีฤทธิ์เป็นด่างทำหน้าที่หล่อลื่นและลดความเป็นกรดภายในท่อปัสสาวะของผู้ชายและในช่องคลอดของผู้หญิง

    10.  กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร                               ตอบ     ต่างกัน เพราะ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์มีแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  แต่กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนเป็นแบบอาศัยเพศอย่างเดียว

Code Here.